Høng Gymnastikforening
Rosenvænget 23, 4270 Høng

Referat fra generalforsamlingen d. 19. november 2022


Til dirigent valgtes Flemming Andreasen, der konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

Hovedformand Trine Birkmose deltog på grund af sygdom kun i generalforsamlingen virtuelt og hendes beretning (vedhæftet) blev aflagt af næstformand Britta Mølgaard Laursen.

Lars Bang Pedersen aflagde beretning for både ungdomsfodbold og seniorfodbold. (vedhæftet).

Arne Christoffersen aflagde beretning for gymnastikafdelingen. Brtitta Mølgaard Laursen aflagde beretning for løbeafdelingen.

Britta Mølgaard Laursen fortalte også om Esportsafdelingen, som i øjeblikket er sat på pause med håb om genopstart på et senere tidspunkt. I øjeblikket sælges computere, stole og andet udstyr.

Kasserer Jannie Kildebo-Jensen aflagde regnskabet, der viste et underskud på 50.115 kroner. Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Under indkomne forslag blev der fra bestyrelsens side stillet forslag om oprettelse af permanent selvstændig afdeling Motion og Bevægelse, som dækker mindre idrætsområder, der er under udvikling i foreningen. Formand for afdelingen indtræder i bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget.

Der blev også stillet forslag om optagelse af HG Tennis i Høng Gymnastikforening som selvstændig afdeling. Bestyrelsesrepræsentant fra HG Tennis indtræder i bestyrelsen som formand for HG Tennis på lige fod med øvrige afdelinger. Optagelsen af HG Tennis inkluderer formue og aktiver, som reserveres til HG Tennis i en båndlagt periode til og med 30. september 2027 til investering i udvikling af HG Tennis.

Forslaget blev vedtaget.

Det blev også vedtaget at nedlægge bestyrelsesposten for HG/LIF (fodboldsamarbejdet med Løve IF og pigefodbolden), da posten ikke har været aktiv i flere år.

Endelig blev det vedtaget af tilrette vedtægterne i henhold til ovenstående vedtagelser.

Valg

Formand Trine Birkmose blev genvalgt.

Formand for fodbold senior Lars Bang Pedersen modtog ikke genvalg. Nyvalgt til posten blev Nicklas Vestbo.

Formand for gymnastik voksen Camilla Lander blev genvalgt.

Seketær Arne Bisgaard Svendsen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til posten blev Nikoline Lynge Gøtze.

Som repræsentant for Motion og Bevægelse nyvalgtes Carsten Mayn.

Som repræsentant for HG Tennis nyvalgtes Uffe Meier Danskov.

Revisor Dorte Olsen blev genvalgt.

Som suppleanter nyvalgtes Trine Birkmose (Motion og Bevægelse) og Ole Andersen (HG Tennis), mens der var genvalg af Søren Nielsen (Fodbold senior) og Torben Kelvin (Gymnastik voksen).

Der var genvalg af revisorsuppleant Per Birkmose.

Under eventuelt roste dirigent Flemming Andreasen, i sin egenskab af formand for Høng Ju jutsu Club, gymnastikafdelingen i Høng GF for godt samarbejde om lokaler i bevægelsesparken. Der blev også overrakt gave til formand Trine Birkmose for hendes indsats og gaver til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Lars Bang Pedersen og Arne Bisgaard Svendsen.
Bliv medlem
Og betal kontingent
Bliv medlem

Sponsorer


Følg os
Høng Gymnastikforening | Rosenvænget 23 | 4270 Høng | info@hong-gf.dk