Referat af generalforsamling i Høng Gymnastikforening den 18. november 2017

Niels Erik Danielsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Han gav ordet til formand Trine Birkmose, der aflagde beretning.  (Er vedhæftet).  Den blev enstemmigt godkendt.
Trine sluttede af med at overrække årets kammeratskabspokal til Jannie Kildebo-Jensen.
 
Lars Bang aflagde beretning for fodbold senior, og aflagde også beretningen for fodbold ungdom, da ungdomsformand Karsten Olsen havde måttet melde afbud.
 
Kristine Ruus afllagde beretning for løbeafdelingen, Camilla Lander for gymnastikafdelingen (vedhæftet) og Hanne Riis fortalte om årets gang i HF-LIF, fodboldsamarbejdet omkring pigefodbold med Løve IF.
 
Kasserer Jannie Kildebo-Jensen aflagde regnskabet, der viste et underskud på 23.722. Der var budgetteret med et underskud på 29.125 kr. 
 
Opgørelsen af medlemstallet viser, at foreningen i 2017 har 954 medlemmer mod 876 i 2016. Den store stigning skyldes hovedsageligt, at antallet af børn og unge i gymnastikafdelingen er steget fra 277 til 370.
 
Antallet af voksne gymnaster er 157, der er 171 i fodboldens ungdomsafdeling, 84 i fodbold voksen og 172 i løb. 
Under indkomne forslag fremlagde formand Trine Birkmose en række forslag til vedtægtsændringer, blandt andet affødt af at foreningen har fået en E-sports afdeling.
 
Formålsparagraffen, paragraf 2, ændres fra at “foreningens formål er at fremme idrætten, såvel boldspil, fri idræt som gymnastik” til  “Foreningens formål er at fremme idræt og bevægelse ved: At udbyde et bredt udvalg af aktiviteter. At skabe socialt samvær og fællesskab omkring disse aktiviteter”.
 
Paragraf 5 vedrørende kontingentfastsættelse ændres fra at kontingentfastsættelse samt opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen til at dette indstilles af afdelingerne til godkendelse i bestyrelsen.
 
Et forslag om at skrive ind i vedtægterne, at der kun skal være en enkelt repræsentant for hele gymnastikafdelingen i bestyrelsen, var Susanne Jensen dog betænkelig ved. Hun mente, at man skulle opretholde muligheden for både at have en repræsentant for ungdom og en for voksne. 
 
Det blev vedtaget ikke at ændre vedtægterne på det punkt. Nogle mindre justeringer for at bringe vedtægterne up to date blev vedtaget.
 
Der var genvalg af kasserer Jannie Kildebo-Jensen, formand for fodbold ungdom Karsten Olsen, formand for løbeafdelingen Kirstine Ruus og medlemsadministrator Jeppe Guldager.
 
Nyvalgt blev repræsentant for E-sport Mathias Kjellberg. 
 
Som suppleanter genvalgtes Søren Nielsen (Fodbold ungdom), Gitte Stefansen (løb) og Dorthe Jensen (medlemsadministration).
 
Som suppleant i E-sport nyvalgtes Jens Erbo.
 
Lars Bang fortalte om et møde, hvor han havde hørt en mand fra en anden forening fortælle om mulighederne med at få penge ind via fonde. Han foreslog, at HG lavede en lille gruppe, som kunne beskæftige sig med den slags.
 
Torben Bjergbæk sagde, at han syntes fodbolden blev lidt glemt i en tid, hvor den ellers er i stor vækst i foreningen. Han mente det var meget nødvendigt at få en kunstgræsbane.
 
Trine Birkmose sagde, at Høng jo er ved at få en ny hal, og man vil også gerne have et springcenter, så det kan være vanskeligt også at skulle bede politikerne om en kunstgræsbane.
 
Lars Bang sagde, at han var enig i, at der var et behov. Han mente, at man skulle sørge for, at en kunstgræsbane ville kunne bruges til andet end fodbold.
 
Ref.  Arne Svendsen
 
 
Tekst til billede: Modtageren af årets kammeratskabspokal blev kasserer Jannie Kildebo-Jensen, der her flankeres af den nyvalgte bestyrelsesrepræsentant for E-Sport Mathias Kjellberg og formand Trine Birkmose.


Vedhæftede filer

HG_-_Formandsberetning_2016-2017_.docx Arsberetning_2017_Gymnastikafdelingen.docx