Høng Gymnastikforening
Rosenvænget 23, 4270 Høng

Referat fra generalforsamling d. 23 januar 2021


26 havde logget sig på linket til generalforsamlingen, hvor Flemming Andreasen blev valgt til dirigent.
 

Hovedformand Trine Birkmose aflagde beretning. (Vedhæftet)  Den blev godkendt.

Årets kammeratskabspokal gik til Mark Rasmussen, der af medlemsadministrator Britta Laursen blev rost for en ekstraordinær indsats i forbindelse med foreningens fyrværkerisalg, som har været en god indtægtskilde de  sidste par år. 

Camilla Lander og Arne Christoffersen aflagde i fællesskab beretning for gymnastikken, (vedhæftet) hvor Camilla blandt andet hyldede en institution i Høng Gymnastikforening, nemlig Merete Johansen, der sidste år havde været medlem af foreningen i 50 år.

Merete er stadig særdeles aktiv som leder for blandt andet stolegymnastik.

Merete måtte nøjes med at modtage hyldesten via computerskærmen, men der blev under den virtuelle generalforsamlingen kørt en buket blomster ud til hende.

Lars Bang Pedersen aflagde beretning for både fodbold senior og ungdom. Han fortalte blandt andet, at klubben for første gang i flere år har haft et U19 hold i Mesterrækken. Noget man vil arbejde på at få igen, da det har stor betydning for forbindelsen mellem ungdomsfodbolden og seniorholdene.

Han fortalte også, at trænere er på plads for holdene i serie 2, 3 og 5. Man vil meget gerne have et oldboyshold op at stå.

Bedre belysning på banerne står også på ønskelisten sammen med en kunstgræsbane.

Gitte Stefansen fortalte om løbeklubben, hvor man har 167 medlemmer, hvis aktiviteter også har været noget påvirket af corona. Som noget nyt har man startet et powerwalk-hold.

Mathias Kjellberg fortalte om e-sport afdelingen, hvor man på grund af corona er gået mere over til online-undervisning. Mange af medlemmerne har dog savnet fællesskabet i lokalerne i det gamle rådhus.

Der er oprettet hold i Fortnite og Counterstrike, hvilket har betydet, at antallet af medlemmer er tredoblet i forhold til antallet ved klubbens start.

Fremtiden ser lys ud for afdelingen, lød det fra formanden, der håber på, at forældre til de mange nye medlemmer vil give en hånd med.

Formand Trine Birkmose fortalte om den nye afdeling Motion og Bevægelse, der blev oprettet sidste år, men endnu ikke er kommet ind i vedtægterne. Indtil nu er yoga eneste aktivitet, og det har der været stor interesse for. Muligvis vil også mountainbike komme ind under afdelingen i forbindelse med, at der skal laves en mountainbike-bane i Høng Skov.

Foreløbig fortsætter afdelingens prøveperiode med Trine som formand et år til

Alle beretninger blev godkendt.

Kasserer Jannie Kildebo-Jensen aflagde regnskabet.  (Vedhæftet).

Nikolaj Johansen spurgte, hvorfor kontingentindtægt var faldet i ungdomsfodbolden, selv om der var kommet flere spillere.

Jannie svarede, at det kunne hænge sammen med, at nogle hold betalte mere i kontingent end andre, ligesom der kunne være tale om opgørelser på forskellige tidspunkter.

Lars Bang Pedersen sagde, at man fortsætter med at opkræve kontingent trods corona, men det kan måske på et tidspunkt komme på tale at give en vis kompensation.

Regnskabet blev godkendt.

Et forslag fra bestyrelsen om at lave en vedtægtsændring, så der fremover skal vælges en revisiorsuppleant, blev vedtaget. Vedkommende skal være suppleant for begge revisorer og skal vælges for et år ad gangen.

Det blev også vedtaget at forlænge prøveperioden for afdelingen Motion og Bevægelse med et år.

Der var genvalg af formand Trine Birkmose, formand for fodbold senior Lars Bang Pedersen, formand for gymnastik voksen Camilla Lander og sekretær Arne Svendsen.

Der var også genvalg af revisor Dorte Olsen. Som ny revisor valgtes Gitte Kallehauge. Hun afløser Susanne Jensen, der har valgt at stoppe midt i sin valgperiode.

Torben Kelvin blev valgt som ny suppleant for Camilla Lander i gymnastikken i stedet for Anette Nielsen.

Søren Nielsen valgtes som ny suppleant i seniorfodbolden i stedet for Simon Carlsen. Søren Nielsen er i dag suppleant i ungdomsfodbolden, men her træder Carsten Helsted ind i stedet.

Der var genvalg af Lene Baunegaard som suppleant på sekretærposten.

Under eventuelt efterlyste Randi Jensen, at der kom aktuelle billeder af trænere og bestyrelse op på hjemmeside og tavler rundt omkring.

Camilla Lander sagde, at hun vil arbejde på det, men der er problemer med at få sat billeder ind i Conventus-systemet, som foreningen kører med.

Ref:  Arne Svendsen   

Bliv medlem
Og betal kontingent
Bliv medlem

Sponsorer


Følg os
Høng Gymnastikforening | Rosenvænget 23 | 4270 Høng | Tlf.: 26371121 | info@hong-gf.dk